MW FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632237
NIP
5862309502
REGON
365166982

Podsumowanie

aktywa
80 tys.
przychód
136 tys.
zysk
-28 tys.
wartość firmy
91 tys.
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. WITOSŁAWY, 11A
Kod pocztowy
81-572
Rejestracja
2016-08-16
Rozpoczęcie działalności
2016-08-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mw finanse osiągnęła 135 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 294 zł. Pozostałe przychody to 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 491 zł.
Strata netto wyniosła 28 197 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 854 zł w 2022 roku.
• 321 799 zł w 2021 roku.
• 180 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 197 zł w 2022 roku.
• -83 944 zł w 2021 roku.
• 9778 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mw finanse wynosi 90 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 339 635 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 569 zł w 2022 roku.
• 214 533 zł w 2021 roku.
• 180 650 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mw finanse wyniosła 80 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -84 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 528 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 377 zł w 2022 roku.
• 49 268 zł w 2021 roku.
• 66 830 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mw finanse wyniosły 164 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 205%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 528 zł w 2022 roku
• 105 221 zł w 2021 roku
• 38 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 205% w 2022 roku
• 214% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mw finanse wykazała przychody na poziomie 135 854 zł.
Organizacja zarobiła -28 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1548 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Mw finanse wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wenta Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do MW FINANSE

Organizacja Numer KRS
1
0000273864
2
0000508845
3
0000683513
4
0000861701
5
0000886196
6
0000551855
7
0000448326
8
0000211173
9
0000467389
10
0000936114
11
0000600028
12
0000544884
13
0000517350
14
0000736371
15
0000177891
16
0000606568
17
0000543744
18
0000734580
19
0000604043
20
0000764179
21
0000762042
22
0000688187
23
0000691446
24
0000508124
25
0000049511
26
0000722690
27
0000647225
28
0000772733
29
0000042351
30
0000730367