TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591127
NIP
8733256432
REGON
363089958

Podsumowanie

aktywa
8,1 mln
przychód
10 mln
zysk
1,6 mln
wartość firmy
14,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WOJNICZ
Adres
UL. WOLICKA, 17
Kod pocztowy
32-830
Rejestracja
2015-12-14
Rozpoczęcie działalności
2015-11-25
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Trans-logistics-europe osiągnęła 9 972 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 886 034 zł. Pozostałe przychody to 86 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 282 400 zł.
Zysk netto wyniósł 1 603 634 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 664 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 972 057 zł w 2021 roku.
• 6 665 788 zł w 2020 roku.
• 5 658 104 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 467 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 603 634 zł w 2021 roku.
• 308 530 zł w 2020 roku.
• 40 800 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trans-logistics-europe wynosi 14 185 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 123 095 zł a 24 930 142 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 994 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 185 667 zł w 2021 roku.
• 5 677 979 zł w 2020 roku.
• 3 935 268 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Trans-logistics-europe wyniosła 8 144 359 zł.
a
ktywa trwałe to 1 769 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 374 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 144 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 497 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 646 899 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 144 359 zł w 2021 roku.
• 6 198 730 zł w 2020 roku.
• 6 812 338 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Trans-logistics-europe wyniosły 6 646 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 144 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 646 899 zł w 2021 roku
• 6 304 903 zł w 2020 roku
• 7 227 042 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
• 106% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Trans-logistics-europe wykazała przychody na poziomie 9 972 057 zł.
Organizacja zarobiła 1 947 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 343 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 603 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 343 774 zł w 2021 roku
• 13 048 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Trans-logistics-europe wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Tychina Dmytro posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kozlova Iryna posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2018 jest Tychina Dmytro kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2015 do 12.10.2018 był Tychina Dmytro kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do TRANS-LOGISTICS-EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
0000493215
2
0000007983
3
0000699989
4
0000370692
5
0000729276
6
0000004850
7
0000351937
8
0000431907
9
0000560099
10
0000167636
11
0000536795
12
0000589348
13
0000632377
14
0000500733
15
0000737636
16
0000397238
17
0000328819
18
0000394243
19
0000005249
20
0000091613
21
0000710601
22
0000786315
23
0000004180
24
0000284725
25
0000359611
26
0000214823
27
0000270626
28
0000552552
29
0000134819
30
0000738104