BBM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000579685
NIP
5272748301
REGON
362817019

Podsumowanie

aktywa
11,4 mln
przychód
9 mln
zysk
8,7 mln
wartość firmy
49,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GWIAŹDZISTA, 71
Kod pocztowy
01-651
Rejestracja
2015-10-26
Rozpoczęcie działalności
2015-10-26
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.bbmsa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bbm group osiągnęła 9 019 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 955 zł. Pozostałe przychody to 8 879 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły -8 528 049 zł.
Zysk netto wyniósł 8 668 004 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 289 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 019 115 zł w 2023 roku.
• 10 194 817 zł w 2022 roku.
• 5 126 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 249 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 668 004 zł w 2023 roku.
• 9 883 875 zł w 2022 roku.
• 4 794 483 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bbm group wynosi 49 191 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 506 526 zł a 121 352 057 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 180 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 191 286 zł w 2023 roku.
• 54 970 961 zł w 2022 roku.
• 27 042 143 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bbm group wyniosła 11 357 761 zł.
a
ktywa trwałe to 824 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 533 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 357 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 342 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 726 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 767 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 357 761 zł w 2023 roku.
• 11 520 896 zł w 2022 roku.
• 5 932 023 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -144%.
Marża netto wyniosła 96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bbm group wyniosły 15 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 357 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 726 zł w 2023 roku
• 2340 zł w 2022 roku
• 2859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bbm group wykazała przychody na poziomie 9 019 115 zł.
Organizacja zarobiła 8 674 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 668 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6735 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Bbm group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 01.09.2021 jest Beczek Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2015 do 01.09.2021 był Jakubowski Grzegorz kontrolując 100% udziałów.