HAYS OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525318
NIP
5272720107
REGON
147390576

Podsumowanie

aktywa
3,2 mln
przychód
10 mln
zysk
275 tys.
wartość firmy
8,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134
Kod pocztowy
00-008
Rejestracja
2014-10-03
Rozpoczęcie działalności
2014-08-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hays outsourcing osiągnęła 9 989 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 984 000 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 709 000 zł.
Zysk netto wyniósł 275 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -299 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 989 000 zł w 2022 roku.
• 6 009 000 zł w 2021 roku.
• 5 267 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 000 zł w 2022 roku.
• -83 000 zł w 2021 roku.
• -285 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hays outsourcing wynosi 8 195 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 436 500 zł a 24 972 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 195 833 zł w 2022 roku.
• 4 006 000 zł w 2021 roku.
• 3 511 333 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hays outsourcing wyniosła 3 238 000 zł.
a
ktywa trwałe to 22 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 216 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 238 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 582 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 656 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 238 000 zł w 2022 roku.
• 1 604 000 zł w 2021 roku.
• 1 432 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hays outsourcing wyniosły 2 656 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 238 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 656 000 zł w 2022 roku
• 2 296 000 zł w 2021 roku
• 2 041 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
• 143% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hays outsourcing wykazała przychody na poziomie 9 989 000 zł.
Organizacja zarobiła 291 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 000 zł w 2022 roku
• 6000 zł w 2021 roku
• 5000 zł w 2020 roku

Organizacja Hays outsourcing wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hays International Holdings Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2018 jest Hays International Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2016 do 21.11.2018 był Hays International Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2014 do 18.08.2016 najwięcej udziałów posiadał My Legal Solutions . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.