ŚLUSARSTWO STASIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000363744
NIP
6222035172
REGON
250718956

Podsumowanie

aktywa
8,4 mln
przychód
10 mln
zysk
4,3 mln
wartość firmy
29,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
WROCŁAWSKA, 109
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2010-08-26
Rozpoczęcie działalności
1997-05-27
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000,00 ZŁ. 2. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ślusarstwo stasiak osiągnęła 9 970 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 968 338 zł. Pozostałe przychody to 2088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 667 285 zł.
Zysk netto wyniósł 4 301 053 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 484 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 970 426 zł w 2023 roku.
• 7 509 007 zł w 2022 roku.
• 6 201 316 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 283 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 301 053 zł w 2023 roku.
• 2 117 685 zł w 2022 roku.
• 1 435 815 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ślusarstwo stasiak wynosi 29 716 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 864 938 zł a 60 214 741 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 206 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 716 100 zł w 2023 roku.
• 18 029 169 zł w 2022 roku.
• 13 918 494 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ślusarstwo stasiak wyniosła 8 399 109 zł.
a
ktywa trwałe to 5 265 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 133 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 399 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 819 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 192 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 399 109 zł w 2023 roku.
• 8 331 406 zł w 2022 roku.
• 8 088 347 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ślusarstwo stasiak wyniosły 579 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 399 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -693 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 192 zł w 2023 roku
• 2 261 505 zł w 2022 roku
• 2 700 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ślusarstwo stasiak wykazała przychody na poziomie 9 970 426 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Ślusarstwo stasiak wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŚLUSARSTWO STASIAK