ALUTEAM-ALUMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341671
NIP
5170308343
REGON
180497765

Podsumowanie

aktywa
98,5 mln
przychód
313,4 mln
zysk
396 tys.
wartość firmy
261,6 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
ALEJA ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 20
Kod pocztowy
35-301
Rejestracja
2009-11-13
Rozpoczęcie działalności
2009-12-01
Kapitał zakładowy
1200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI ŁĄCZNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU I DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Aluteam-alumeco osiągnęła 313 396 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 702 729 zł. Pozostałe przychody to 693 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 306 924 zł.
Zysk netto wyniósł 395 805 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 814 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 396 113 zł w 2022 roku.
• 439 941 716 zł w 2021 roku.
• 247 888 883 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -517 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 805 zł w 2022 roku.
• 42 272 762 zł w 2021 roku.
• 17 340 937 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluteam-alumeco wynosi 261 577 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 958 051 zł a 783 490 284 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 492 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 261 577 881 zł w 2022 roku.
• 513 152 726 zł w 2021 roku.
• 258 185 771 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Aluteam-alumeco wyniosła 98 483 813 zł.
a
ktywa trwałe to 3 001 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 481 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 483 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 085 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 398 588 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 179 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 483 813 zł w 2022 roku.
• 165 388 808 zł w 2021 roku.
• 82 856 221 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Aluteam-alumeco wyniosły 30 398 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 483 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -511 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 398 588 zł w 2022 roku
• 97 699 207 zł w 2021 roku
• 51 439 200 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Aluteam-alumeco wykazała przychody na poziomie 313 396 113 zł.
Organizacja zarobiła 825 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 429 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -76 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 429 414 zł w 2022 roku
• 9 883 470 zł w 2021 roku
• 4 114 019 zł w 2020 roku

Organizacja Aluteam-alumeco wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Alumeco Aps posiada 280 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Alumeco Holding Aps posiada 120 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 08.05.2024 jest Alumeco Aps kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2023 do 08.05.2024 był Alumeco A/s kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 10.01.2017 do 11.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Alumeco A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.