NYSTAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000048143
NIP
6341007868
REGON
272355815

Podsumowanie

aktywa
114,6 mln
przychód
347,1 mln
zysk
414 tys.
wartość firmy
290,9 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
KONDUKTORSKA, 14
Kod pocztowy
40-155
Rejestracja
2001-10-25
Rozpoczęcie działalności
1994-12-20
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.nystal.pl
Email
sekretariat@nystal.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PROKURA SAMOISTNA
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Nystal osiągnęła 347 127 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 705 349 zł. Pozostałe przychody to 2 422 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 344 290 992 zł.
Zysk netto wyniósł 414 357 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 550 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 127 495 zł w 2023 roku.
• 481 408 945 zł w 2022 roku.
• 408 614 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -431 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 357 zł w 2023 roku.
• 17 956 779 zł w 2022 roku.
• 25 978 142 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nystal wynosi 290 918 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 143 571 zł a 867 818 737 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 065 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 918 131 zł w 2023 roku.
• 450 673 018 zł w 2022 roku.
• 423 010 945 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Nystal wyniosła 114 628 191 zł.
a
ktywa trwałe to 15 207 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 420 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 628 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 123 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 505 028 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 904 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 628 191 zł w 2023 roku.
• 124 369 557 zł w 2022 roku.
• 133 052 343 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Nystal wyniosły 37 505 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 628 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 327 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 505 028 zł w 2023 roku
• 47 160 751 zł w 2022 roku
• 70 800 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Nystal wykazała przychody na poziomie 347 127 495 zł.
Organizacja zarobiła 466 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -119 625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 840 zł w 2023 roku
• 4 260 793 zł w 2022 roku
• 6 229 299 zł w 2021 roku

Organizacja Nystal wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki