CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340814
NIP
5482603514
REGON
241363150

Podsumowanie

aktywa
32,8 mln
przychód
10 mln
zysk
243 tys.
wartość firmy
21,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KORBIELÓW
Adres
SITKI, 6
Kod pocztowy
34-335
Rejestracja
2009-10-30
Rozpoczęcie działalności
2009-10-30
Kapitał zakładowy
18000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cte osiągnęła 9 980 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 956 528 zł. Pozostałe przychody to 24 361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 713 653 zł.
Zysk netto wyniósł 242 876 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 720 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 980 889 zł w 2023 roku.
• 9 834 901 zł w 2022 roku.
• 10 570 283 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 876 zł w 2023 roku.
• 759 529 zł w 2022 roku.
• 2 684 731 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cte wynosi 21 728 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 428 757 zł a 75 217 481 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 990 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 728 706 zł w 2023 roku.
• 20 478 337 zł w 2022 roku.
• 25 847 695 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cte wyniosła 32 796 680 zł.
a
ktywa trwałe to 31 625 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 171 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 796 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 804 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 992 310 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 113 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 796 680 zł w 2023 roku.
• 33 706 268 zł w 2022 roku.
• 32 235 834 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cte wyniosły 13 992 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 796 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 017 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 992 310 zł w 2023 roku
• 19 194 773 zł w 2022 roku
• 21 486 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cte wykazała przychody na poziomie 9 980 889 zł.
Organizacja zarobiła 243 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 zł w 2023 roku
• 3980 zł w 2022 roku
• 83 250 zł w 2021 roku

Organizacja Cte wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zasada Sobiesław posiada 89895 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Bąk Krzysztof posiada 89895 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Fedorowicz Krystyna posiada 210 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bąk Krzysztof (50% udziałów)
• Zasada Sobiesław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2023 do 12.07.2024:
• Bąk Krzysztof (50% udziałów)
• Zasada Sobiesław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2022 do 31.10.2023:
• Bąk Krzysztof (50% udziałów)
• Zasada Sobiesław (50% udziałów)