PARTNER HALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327958
NIP
7722361159
REGON
100672357

Podsumowanie

aktywa
2,1 mln
przychód
10 mln
zysk
-43 tys.
wartość firmy
7,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
RADOMSKO
Adres
UL. JANA III SOBIESKIEGO, 136
Kod pocztowy
97-500
Rejestracja
2009-05-11
Rozpoczęcie działalności
2009-05-11
Kapitał zakładowy
5100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Partner hale osiągnęła 9 998 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 848 142 zł. Pozostałe przychody to 150 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 890 957 zł.
Strata netto wyniosła 42 814 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 718 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 998 993 zł w 2022 roku.
• 10 854 536 zł w 2021 roku.
• 8 098 458 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 814 zł w 2022 roku.
• 122 203 zł w 2021 roku.
• 108 233 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner hale wynosi 7 171 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 997 482 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 171 844 zł w 2022 roku.
• 8 261 123 zł w 2021 roku.
• 6 277 181 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Partner hale wyniosła 2 070 342 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 436 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 634 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 070 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 674 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 395 877 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 070 342 zł w 2022 roku.
• 2 077 068 zł w 2021 roku.
• 1 257 808 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Partner hale wyniosły 1 395 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 070 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 395 877 zł w 2022 roku
• 1 362 465 zł w 2021 roku
• 664 105 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Partner hale wykazała przychody na poziomie 9 998 993 zł.
Organizacja zarobiła -42 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 30 769 zł w 2021 roku
• 11 931 zł w 2020 roku

Organizacja Partner hale wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jabłoński Piotr posiada 34 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krawczyk Damian posiada 34 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawczyk Damian (50% udziałów)
• Jabłoński Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2012 do 28.10.2019:
• Krawczyk Damian (33% udziałów)
• Barda Michał (33% udziałów)
• Jabłoński Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2009 do 13.03.2012:
• Krawczyk Damian (33% udziałów)
• Barda Michał (33% udziałów)
• Kralka Grzegorz (33% udziałów)