MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183641
NIP
5210421696
REGON
010650109

Podsumowanie

aktywa
4,3 mln
przychód
10 mln
zysk
619 tys.
wartość firmy
12,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO, 39
Kod pocztowy
30-214
Rejestracja
2004-01-30
Rozpoczęcie działalności
1994-04-29
Kapitał zakładowy
1364000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, ZAŚ WICEPREZES LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Molteni farmaceutici polska osiągnęła 9 986 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 937 391 zł. Pozostałe przychody to 49 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 318 213 zł.
Zysk netto wyniósł 619 177 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 737 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 986 829 zł w 2023 roku.
• 9 756 395 zł w 2022 roku.
• 8 815 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 619 177 zł w 2023 roku.
• 409 371 zł w 2022 roku.
• 538 244 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Molteni farmaceutici polska wynosi 12 117 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 982 966 zł a 24 967 073 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 081 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 117 562 zł w 2023 roku.
• 10 660 330 zł w 2022 roku.
• 10 241 706 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Molteni farmaceutici polska wyniosła 4 288 037 zł.
a
ktywa trwałe to 549 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 738 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 288 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 977 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 749 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 288 037 zł w 2023 roku.
• 3 617 641 zł w 2022 roku.
• 3 164 980 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Molteni farmaceutici polska wyniosły 310 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 288 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 749 zł w 2023 roku
• 259 530 zł w 2022 roku
• 216 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Molteni farmaceutici polska wykazała przychody na poziomie 9 986 829 zł.
Organizacja zarobiła 871 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 619 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 834 zł w 2023 roku
• 204 916 zł w 2022 roku
• 88 846 zł w 2021 roku

Organizacja Molteni farmaceutici polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

L.molteni & C. Dei Fratelli Alitti Societa' Di Esercizio Spółka Akcyjna posiada 27280 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2018 jest L.molteni & C. Dei Fratelli Alitti Societa' Di Esercizio Spółka Akcyjna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2005 do 14.12.2018 był Industriale L. Molteni & C. S.r.l. Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.01.2004 do 09.02.2005 najwięcej udziałów posiadała L.molteni&c.dei Fratelli Alitti,societa Di Esercizio Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA