SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEXDUR" KRS
0000179466
NIP
5250012030
REGON
001360137

Podsumowanie

aktywa
13,8 mld
przychód
609,6 mln
zysk
0
wartość firmy
10,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
E. ORZESZKOWEJ, 8
Kod pocztowy
02-374
Rejestracja
2003-11-17
Rozpoczęcie działalności
1989-01-01
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDNA OSOBA DO TEGO UPRAWNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU). PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ RÓWNIEŻ SKŁADAĆ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "lexdur osiągnęła 609 612 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 609 560 000 zł. Pozostałe przychody to 52 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 609 560 000 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 612 000 zł w 2022 roku.
• 630 374 000 zł w 2021 roku.
• 581 998 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "lexdur wynosi 10 224 304 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 362 116 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 041 871 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 224 304 750 zł w 2022 roku.
• 10 266 463 083 zł w 2021 roku.
• 10 263 456 417 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "lexdur wyniosła 13 811 278 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 107 354 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 703 924 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 811 278 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 090 529 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 749 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 759 542 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 811 278 000 zł w 2022 roku.
• 13 665 047 000 zł w 2021 roku.
• 13 765 857 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Marża operacyjna wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "lexdur wyniosły 720 749 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 811 278 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 093 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 749 000 zł w 2022 roku
• 536 762 000 zł w 2021 roku
• 598 580 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "lexdur wykazała przychody na poziomie 609 612 000 zł.
Organizacja zarobiła 31 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 000 zł w 2022 roku
• 49 000 zł w 2021 roku
• 49 000 zł w 2020 roku

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "lexdur wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEXDUR