"PROFIL-STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000139289
NIP
6692342701
REGON
331394356

Podsumowanie

aktywa
5,6 mln
przychód
10 mln
zysk
-372 tys.
wartość firmy
9,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KOSZALIN
Adres
POŁCZYŃSKA, 67 F
Kod pocztowy
75-811
Rejestracja
2002-11-18
Rozpoczęcie działalności
2003-04-25
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@profil-stal.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "profil-stal" osiągnęła 9 978 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 957 790 zł. Pozostałe przychody to 20 246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 329 751 zł.
Strata netto wyniosła 371 961 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 978 036 zł w 2023 roku.
• 13 833 198 zł w 2022 roku.
• 16 330 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -115 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -371 961 zł w 2023 roku.
• 1 175 697 zł w 2022 roku.
• 1 274 385 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "profil-stal" wynosi 9 815 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 945 090 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 815 409 zł w 2023 roku.
• 17 742 276 zł w 2022 roku.
• 19 370 281 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "profil-stal" wyniosła 5 607 139 zł.
a
ktywa trwałe to 2 558 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 049 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 607 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 217 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 389 292 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 607 139 zł w 2023 roku.
• 6 692 301 zł w 2022 roku.
• 7 272 508 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "profil-stal" wyniosły 1 389 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 607 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 389 292 zł w 2023 roku
• 1 602 494 zł w 2022 roku
• 2 758 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "profil-stal" wykazała przychody na poziomie 9 978 036 zł.
Organizacja zarobiła -259 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -371 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 212 zł w 2023 roku
• 12 291 zł w 2022 roku
• 446 002 zł w 2021 roku

Organizacja "profil-stal" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Broś Elżbieta posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Broś Wiesław posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Stryjewska Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Broś Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Broś Wiesław (30% udziałów)
• Broś Elżbieta (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2021 do 17.05.2023:
• Broś Wiesław (40% udziałów)
• Broś Elżbieta (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.07.2021 do 21.10.2021:
• Broś Wiesław (50% udziałów)
• Broś Elżbieta (50% udziałów)