ORLANDO TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000118138
NIP
9442064651
REGON
351384359

Podsumowanie

aktywa
7,1 mln
przychód
16,8 mln
zysk
834 tys.
wartość firmy
17,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
SKAWINA
Adres
UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 2B
Kod pocztowy
32-050
Rejestracja
2002-06-13
Rozpoczęcie działalności
1997-12-20
Kapitał zakładowy
99530,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ LUB ICH PRZYJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (PAR. 20.1 UMOWY SPÓŁKI) JEDNAKŻE DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA, KTÓREGO WYSOKOŚĆ PRZENOSI WARTOŚĆ 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAWIERANIA UMÓW KREDYTU BANKOWEGO ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH, WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. (PAR. 20.2 UMOWY SPÓŁKI)

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Orlando travel osiągnęła 16 817 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 627 320 zł. Pozostałe przychody to 190 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 792 938 zł.
Zysk netto wyniósł 834 382 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 643 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 817 723 zł w 2023 roku.
• 9 980 971 zł w 2022 roku.
• 2 783 010 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 834 382 zł w 2023 roku.
• 545 031 zł w 2022 roku.
• 620 214 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlando travel wynosi 17 195 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 646 574 zł a 42 044 307 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 858 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 195 917 zł w 2023 roku.
• 10 883 708 zł w 2022 roku.
• 5 977 025 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Orlando travel wyniosła 7 124 941 zł.
a
ktywa trwałe to 270 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 854 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 124 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 528 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 596 176 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 720 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 124 941 zł w 2023 roku.
• 5 624 194 zł w 2022 roku.
• 3 359 801 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Orlando travel wyniosły 3 596 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 124 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 596 176 zł w 2023 roku
• 2 891 390 zł w 2022 roku
• 1 172 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Orlando travel wykazała przychody na poziomie 16 817 723 zł.
Organizacja zarobiła 1 016 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 834 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 603 zł w 2023 roku
• 34 562 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Orlando travel wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wolnicka Anna posiada 74 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest Wolnicka Anna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2013 do 30.11.2022 był Wolnicki Paweł kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2002 do 19.12.2013:
• Wolnicki Paweł (50% udziałów)
• Szklarski Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do ORLANDO TRAVEL

Organizacja Numer KRS
1
0000401027
2
0000784327
3
0000914706
4
0000160917
5
0000080265
6
0000346859
7
0000350022
8
0000367457
9
0000265187
10
0000268026
11
0000140709
12
0000502360
13
0000118293
14
0000509196
15
0000790897
16
0000698996
17
0000571117
18
0000193471
19
0000138414
20
0000710715
21
0000122602
22
0000006248
23
0000413966
24
0000015656
25
0000101072
26
0000765259
27
0000779246
28
0000006819
29
0000503119
30
0000209036