SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W USTRONIU KRS
0000091346
NIP
5480077978
REGON
000484529

Podsumowanie

aktywa
24,7 mln
przychód
10 mln
zysk
245 tys.
wartość firmy
20,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
USTROŃ
Adres
JANA WANTUŁY, 47
Kod pocztowy
43-450
Rejestracja
2002-06-07
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "zacisze" w ustroni osiągnęła 9 984 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 890 335 zł. Pozostałe przychody to 94 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 645 147 zł.
Zysk netto wyniósł 245 188 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 565 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 984 443 zł w 2023 roku.
• 8 081 911 zł w 2022 roku.
• 8 275 241 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 188 zł w 2023 roku.
• 474 421 zł w 2022 roku.
• 380 328 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "zacisze" w ustroni wynosi 20 170 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 451 884 zł a 66 846 805 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 170 825 zł w 2023 roku.
• 20 334 387 zł w 2022 roku.
• 19 801 756 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "zacisze" w ustroni wyniosła 24 647 862 zł.
a
ktywa trwałe to 21 366 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 281 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 647 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 711 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 936 161 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 647 862 zł w 2023 roku.
• 23 409 414 zł w 2022 roku.
• 21 176 583 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "zacisze" w ustroni wyniosły 7 936 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 647 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 936 161 zł w 2023 roku
• 6 011 061 zł w 2022 roku
• 4 158 428 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "zacisze" w ustroni wykazała przychody na poziomie 9 984 443 zł.
Organizacja zarobiła 294 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 599 zł w 2023 roku
• 88 719 zł w 2022 roku
• 37 571 zł w 2021 roku

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "zacisze" w ustroni wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W USTRONI

Organizacja Numer KRS
1
0000132622
2
0000107556
3
0000138286
4
0000047440
5
0000120556
6
0000199132
7
0000169397
8
0000194391
9
0000141442
10
0000013286
11
0000649472
12
0000615458
13
0000025601
14
0000159781
15
0000199466
16
0000025769
17
0000039401
18
0000107578
19
0000134264
20
0000096295
21
0000087932
22
0000137520
23
0000156166
24
0000013851
25
0000169592
26
0000027506
27
0000110227
28
0000022693
29
0000170213
30
0000102920