PEC WĄGROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000034074
NIP
7660006567
REGON
570503509

Podsumowanie

aktywa
17,2 mln
przychód
28,7 mln
zysk
986 tys.
wartość firmy
29,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WĄGROWIEC
Adres
JEŻYKA, 52
Kod pocztowy
62-100
Rejestracja
2001-08-29
Rozpoczęcie działalności
1991-07-16
Kapitał zakładowy
8972000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pec wągrowiec osiągnęła 28 720 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 573 000 zł. Pozostałe przychody to 147 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 587 000 zł.
Zysk netto wyniósł 986 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 446 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 720 000 zł w 2023 roku.
• 9 998 000 zł w 2022 roku.
• 7 708 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 986 000 zł w 2023 roku.
• -914 000 zł w 2022 roku.
• -55 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pec wągrowiec wynosi 29 832 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 741 750 zł a 71 800 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 655 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 832 417 zł w 2023 roku.
• 12 667 583 zł w 2022 roku.
• 11 826 417 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pec wągrowiec wyniosła 17 190 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 296 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 894 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 190 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 989 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 201 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 190 000 zł w 2023 roku.
• 10 039 000 zł w 2022 roku.
• 11 916 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pec wągrowiec wyniosły 8 201 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 190 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 044 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 201 000 zł w 2023 roku
• 2 036 000 zł w 2022 roku
• 2 999 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pec wągrowiec wykazała przychody na poziomie 28 720 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 205 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 986 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 000 zł w 2023 roku
• 202 000 zł w 2022 roku
• 13 000 zł w 2021 roku

Organizacja Pec wągrowiec wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Veolia Energia Poznań Zec posiada 8972 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gmina Miasta Wągrowca posiada 8972 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Veolia Energia Poznań Zec (50% udziałów)
• Gmina Miasta Wągrowca (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2005 do 26.10.2015:
• Veolia Energia Poznań Zec (50% udziałów)
• Gmina Miasta Wągrowca (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2002 do 24.02.2005:
• Veolia Energia Poznań Zec (50% udziałów)
• Gmina Miasta Wągrowca (50% udziałów)

Podobne organizacje do PEC WĄGROWIEC

Organizacja Numer KRS
1
0000109626
2
0000008578
3
0000237871
4
0000530161
5
0000124392
6
0000445125
7
0000024536
8
0000126340
9
0000071210
10
0000064818
11
0000654873
12
0000185271
13
0000045335
14
0000012707
15
0000024823
16
0000187263
17
0000167042
18
0000090177
19
0000105266
20
0000118959
21
0000070336
22
0000151931
23
0000092927
24
0000136707
25
0000065917
26
0000062794
27
0000066997
28
0000147588
29
0000123088
30
0000092050