MAD-BOX OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001050970
NIP
8181735079
REGON
526027871

Podsumowanie

aktywa
6,1 mln
przychód
10 mln
zysk
1,4 mln
wartość firmy
14,2 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ROPCZYCE
Adres
UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 35
Kod pocztowy
39-100
Rejestracja
2023-08-07
Rozpoczęcie działalności
2023-08-07
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mad-box opakowania osiągnęła 9 997 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 997 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 631 231 zł.
Zysk netto wyniósł 1 365 801 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 997 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 997 032 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 365 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 365 801 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mad-box opakowania wynosi 14 222 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 095 010 zł a 24 992 581 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 152 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 222 903 zł w 2023 roku.
• 1 070 660 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mad-box opakowania wyniosła 6 095 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 095 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 095 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 793 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 301 917 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 761 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 095 264 zł w 2023 roku.
• 4 333 844 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mad-box opakowania wyniosły 3 301 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 095 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 301 917 zł w 2023 roku
• 2 906 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mad-box opakowania wykazała przychody na poziomie 9 997 032 zł.
Organizacja zarobiła 1 367 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 365 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1752 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Organizacja Mad-box opakowania wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Madejczyk Beata posiada 90 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Madejczyk Karol posiada 70 udziałów, które stanowią 23.3% firmy.
Augustyn Gabriela posiada 70 udziałów, które stanowią 23.3% firmy.
Madejczyk Andrzej posiada 70 udziałów, które stanowią 23.3% firmy.
Największym udziałowcem od 13.09.2023 jest Madejczyk Beata kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2023 do 13.09.2023 była Madejczyk Beata kontrolująca 100% udziałów.