PRO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000863392
NIP
5542988335
REGON
387227726

Podsumowanie

aktywa
92 tys.
przychód
255 tys.
zysk
9 tys.
wartość firmy
228 tys.
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
Adres
UL. SŁONECZNA, 16
Kod pocztowy
86-070
Rejestracja
2020-10-05
Rozpoczęcie działalności
2020-10-05
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.proagd.eu
Email
piotr@proagd.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pro agd osiągnęła 254 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 583 zł.
Zysk netto wyniósł 9215 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 798 zł w 2022 roku.
• 162 413 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9215 zł w 2022 roku.
• 9120 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro agd wynosi 227 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 252 zł a 636 995 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 978 zł w 2022 roku.
• 159 096 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pro agd wyniosła 92 296 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1247 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 960 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 296 zł w 2022 roku.
• 104 747 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pro agd wyniosły 63 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 960 zł w 2022 roku
• 85 627 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pro agd wykazała przychody na poziomie 254 798 zł.
Organizacja zarobiła 10 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 911 zł w 2022 roku
• 839 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Pro agd wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szopik Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Szopik Adriana posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.