PARKING WAWEL S.L. ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000839766
NIP
1060007621
REGON
386005082

Podsumowanie

aktywa
55,6 mln
przychód
10 mln
zysk
5,7 mln
wartość firmy
29,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
PLAC NA GROBLACH, 24
Kod pocztowy
31-101
Rejestracja
2020-05-05
Rozpoczęcie działalności
2020-05-05
Organ reprezentujący
ORGAN ZARZADZAJĄCY
Strona www
https://parkingwawel.pl/
Email
info-pl@interparking.com
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZADZANIE SPÓŁĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE JEDYNEMU ZARZĄDCY, KILKU ZARZĄDCOM DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE, BĄDŹ ZARZĄDOWI.
Opis działalności: Parking Wawel to doskonale zlokalizowany, całodobowy parking podziemny w samym sercu ...
W skrócie
  • Całodobowy, podziemny parking w Krakowie
  • 600 miejsc parkingowych, stacje ładowania EV
  • Płatność kartą i gotówką, rezerwacja online
  • System kamer monitorujących, nadzór ochrony
  • Blisko Zamku Królewskiego, Rynku Głównego

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Parking wawel s.l. oddział w polsc osiągnęła 9 971 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 479 404 zł. Pozostałe przychody to 4 492 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły -173 770 zł.
Zysk netto wyniósł 5 653 174 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 492 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 971 609 zł w 2023 roku.
• 5 181 979 zł w 2022 roku.
• 3 838 421 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 413 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 653 174 zł w 2023 roku.
• -68 633 zł w 2022 roku.
• 972 036 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parking wawel s.l. oddział w polsc wynosi 29 260 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 79 144 432 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 315 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 260 435 zł w 2023 roku.
• 3 454 653 zł w 2022 roku.
• 6 897 927 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Parking wawel s.l. oddział w polsc wyniosła 55 596 822 zł.
a
ktywa trwałe to 53 373 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 596 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 223 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 820 006 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 899 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 596 822 zł w 2023 roku.
• 56 970 122 zł w 2022 roku.
• 57 538 668 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -462%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Parking wawel s.l. oddział w polsc wyniosły 56 820 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 596 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 205 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 820 006 zł w 2023 roku
• 63 846 480 zł w 2022 roku
• 56 937 554 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Parking wawel s.l. oddział w polsc wykazała przychody na poziomie 9 971 609 zł.
Organizacja zarobiła 5 653 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 653 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 90 982 zł w 2021 roku

Organizacja Parking wawel s.l. oddział w polsc wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PARKING WAWEL S.L. ODDZIAŁ W POLSC