SUNFARMING POLSKA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742999
NIP
8971858072
REGON
380952252

Podsumowanie

aktywa
139,1 mln
przychód
10 mln
zysk
-1 mln
wartość firmy
12 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ŁACIARSKA, 4
Kod pocztowy
50-104
Rejestracja
2018-08-06
Rozpoczęcie działalności
2018-08-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.sunfarming.de
Email
biuro@sunfarming.de
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sunfarming polska asset osiągnęła 9 969 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 610 zł. Pozostałe przychody to 9 969 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 004 536 zł.
Strata netto wyniosła 1 003 926 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 687 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 969 988 zł w 2022 roku.
• 5 782 633 zł w 2021 roku.
• 13 802 105 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -265 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 003 926 zł w 2022 roku.
• -2 939 166 zł w 2021 roku.
• 9 392 250 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunfarming polska asset wynosi 11 969 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 388 254 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 899 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 969 456 zł w 2022 roku.
• 9 766 639 zł w 2021 roku.
• 54 886 329 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sunfarming polska asset wyniosła 139 121 922 zł.
a
ktywa trwałe to 136 456 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 665 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 121 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 097 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 024 858 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 322 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 121 922 zł w 2022 roku.
• 138 184 523 zł w 2021 roku.
• 138 681 624 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -175,726%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58575.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sunfarming polska asset wyniosły 132 024 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 121 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 756 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 024 858 zł w 2022 roku
• 130 302 456 zł w 2021 roku
• 127 860 391 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sunfarming polska asset wykazała przychody na poziomie 9 969 988 zł.
Organizacja zarobiła -1 003 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 003 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 494 zł w 2021 roku
• 950 zł w 2020 roku

Organizacja Sunfarming polska asset wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Sunfarming Polska Ipp Gmbh & Co. Kg posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2023 jest Sunfarming Polska Ipp Gmbh & Co. Kg kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2018 do 04.01.2023 była Sunfarming Polska kontrolująca 100% udziałów.