VISTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715951
NIP
7123360797
REGON
369377546

Podsumowanie

aktywa
92 tys.
przychód
178 tys.
zysk
96 tys.
wartość firmy
562 tys.
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41
Kod pocztowy
20-023
Rejestracja
2018-01-31
Rozpoczęcie działalności
2018-01-31
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU .

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vistas osiągnęła 177 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 177 767 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 713 zł.
Zysk netto wyniósł 96 054 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 768 zł w 2023 roku.
• 106 525 zł w 2022 roku.
• 102 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 054 zł w 2023 roku.
• 31 809 zł w 2022 roku.
• 31 415 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vistas wynosi 561 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 58 823 zł a 1 344 755 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 561 550 zł w 2023 roku.
• 222 533 zł w 2022 roku.
• 213 435 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vistas wyniosła 92 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 746 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 176 zł w 2023 roku.
• 36 709 zł w 2022 roku.
• 30 464 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vistas wyniosły 13 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 746 zł w 2023 roku
• 4332 zł w 2022 roku
• 4903 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vistas wykazała przychody na poziomie 177 768 zł.
Organizacja zarobiła 105 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9768 zł w 2023 roku
• 3508 zł w 2022 roku
• 3411 zł w 2021 roku

Organizacja Vistas wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bartnik Małgorzata posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Bartnik Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.