WALTER & JANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697211
NIP
5252724680
REGON
368419923

Podsumowanie

aktywa
1,1 mln
przychód
1,1 mln
zysk
191 tys.
wartość firmy
2,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TWARDA, 18
Kod pocztowy
00-105
Rejestracja
2017-09-28
Rozpoczęcie działalności
2017-09-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Walter & janiak osiągnęła 1 082 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 082 668 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 891 196 zł.
Zysk netto wyniósł 191 472 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 082 668 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 472 zł w 2022 roku.
• 230 989 zł w 2021 roku.
• 194 196 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walter & janiak wynosi 2 219 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 732 183 zł a 3 904 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 219 851 zł w 2022 roku.
• 2 262 671 zł w 2021 roku.
• 1 849 551 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Walter & janiak wyniosła 1 141 917 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 141 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 141 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 976 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 673 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 141 917 zł w 2022 roku.
• 878 922 zł w 2021 roku.
• 766 992 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Walter & janiak wyniosły 165 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 141 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 673 zł w 2022 roku
• 99 598 zł w 2021 roku
• 158 656 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Walter & janiak wykazała przychody na poziomie 1 082 668 zł.
Organizacja zarobiła 215 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 991 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Walter & janiak wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Janiak Arkadiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2022 jest Janiak Arkadiusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2017 do 06.09.2022 był Janiak Arkadiusz kontrolując 80% udziałów.