SERVO OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687108
NIP
7262666927
REGON
367791773

Podsumowanie

aktywa
3,5 mln
przychód
10 mln
zysk
148 tys.
wartość firmy
7,3 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. LUTOMIERSKA, 131
Kod pocztowy
91-035
Rejestracja
2017-07-14
Rozpoczęcie działalności
2017-07-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO; A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Servo ochrona osiągnęła 9 987 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 987 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 839 375 zł.
Zysk netto wyniósł 147 703 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 997 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 987 078 zł w 2022 roku.
• 8 762 489 zł w 2021 roku.
• 1 691 364 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 703 zł w 2022 roku.
• -83 048 zł w 2021 roku.
• -214 233 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Servo ochrona wynosi 7 248 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 967 694 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 449 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 248 863 zł w 2022 roku.
• 5 841 659 zł w 2021 roku.
• 1 127 576 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Servo ochrona wyniosła 2 890 129 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 823 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 067 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 471 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -145 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 617 005 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 471 047 zł w 2022 roku.
• 3 071 870 zł w 2021 roku.
• 917 162 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Servo ochrona wyniosły 3 617 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 471 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 723 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 617 005 zł w 2022 roku
• 3 365 531 zł w 2021 roku
• 1 127 775 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Servo ochrona wykazała przychody na poziomie 9 987 078 zł.
Organizacja zarobiła 182 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 646 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1089 zł w 2020 roku

Organizacja Servo ochrona wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Braun Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2020 jest Braun Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2017 do 07.07.2020 była Wyrwas Kur Monika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do SERVO OCHRONA

Organizacja Numer KRS
1
0000414596
2
0000155215
3
0000547644
4
0000718176
5
0000551448
6
0000281909
7
0000129268
8
0000781571
9
0000140846
10
0000376586
11
0000599134
12
0000577008
13
0000408607
14
0000249694
15
0000586416
16
0000662476
17
0000608908
18
0000438129
19
0000555104
20
0000290368
21
0000541553
22
0000270073
23
0000292564
24
0000505301
25
0000555966
26
0000119104
27
0000739498
28
0000428643
29
0000177414
30
0000734708