EKO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459818
NIP
7393860073
REGON
281491230

Podsumowanie

aktywa
7,7 mln
przychód
10 mln
zysk
636 tys.
wartość firmy
13,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. LUBELSKA, 43D
Kod pocztowy
10-410
Rejestracja
2013-04-25
Rozpoczęcie działalności
2013-04-25
Kapitał zakładowy
5100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Eko system osiągnęła 9 996 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 977 303 zł. Pozostałe przychody to 19 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 341 572 zł.
Zysk netto wyniósł 635 732 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 648 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 639 zł w 2023 roku.
• 10 612 192 zł w 2022 roku.
• 8 910 856 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 732 zł w 2023 roku.
• 2 042 885 zł w 2022 roku.
• 2 229 534 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko system wynosi 13 784 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 577 568 zł a 24 991 597 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 277 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 784 920 zł w 2023 roku.
• 19 354 716 zł w 2022 roku.
• 17 441 585 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Eko system wyniosła 7 668 850 zł.
a
ktywa trwałe to 5 271 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 397 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 668 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 103 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 565 426 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 668 850 zł w 2023 roku.
• 6 920 406 zł w 2022 roku.
• 3 908 632 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Eko system wyniosły 1 565 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 668 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 565 426 zł w 2023 roku
• 1 442 562 zł w 2022 roku
• 464 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Eko system wykazała przychody na poziomie 9 996 639 zł.
Organizacja zarobiła 830 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 753 zł w 2023 roku
• 511 247 zł w 2022 roku
• 219 562 zł w 2021 roku

Organizacja Eko system wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ambroziak Jarosław posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Treszczyński Robert posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Figurski Rafał posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Figurski Rafał (33% udziałów)
• Ambroziak Jarosław (33% udziałów)
• Treszczyński Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2019 do 25.09.2019:
• Figurski Rafał (43% udziałów)
• Ambroziak Jarosław (43% udziałów)
W okresie od 16.03.2017 do 19.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Figurski Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.