MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000435035

NIP

5170272645

REGON

180376240

aktywa

50,4 mln

przychód

99,8 mln

zysk netto

1,2 mln

wartość firmy

89 mln

Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
LANGIEWICZA, 33
Kod pocztowy
35-021
Rejestracja
2012-10-03
Rozpoczęcie działalności
2008-11-03
Kapitał zakładowy
25788000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
http://www.meble.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Meble.pl osiągnęła 99 818 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 614 547 zł. Pozostałe przychody to 203 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 380 779 zł.
Zysk netto wyniósł 1 233 768 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 775 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 818 417 zł w 2022 roku.
• 91 751 836 zł w 2021 roku.
• 62 783 925 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 319 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 233 768 zł w 2022 roku.
• 5 980 537 zł w 2021 roku.
• 563 387 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Meble.pl wynosi 88 978 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 337 675 zł a 249 546 043 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 980 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 978 277 zł w 2022 roku.
• 101 662 307 zł w 2021 roku.
• 48 696 364 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Meble.pl wyniosła 50 404 801 zł.
a
ktywa trwałe to 29 540 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 864 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 404 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 330 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 074 674 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 629 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 404 801 zł w 2022 roku.
• 40 657 744 zł w 2021 roku.
• 33 959 261 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Meble.pl wyniosły 27 074 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 404 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 228 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 074 674 zł w 2022 roku
• 18 561 385 zł w 2021 roku
• 27 843 439 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Meble.pl wykazała przychody na poziomie 99 818 417 zł.
Organizacja zarobiła 1 544 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 233 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 443 zł w 2022 roku
• 695 569 zł w 2021 roku
• 1 176 053 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Meble.pl wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.24%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki