CEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000360790
NIP
6762424256
REGON
121285084

Podsumowanie

aktywa
657 tys.
przychód
3,1 mln
zysk
-228 tys.
wartość firmy
2,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KAZIMIERZOWSKA, 46/48
Kod pocztowy
02-546
Rejestracja
2010-07-13
Rozpoczęcie działalności
2010-07-13
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ceet osiągnęła 3 110 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 110 650 zł. Pozostałe przychody to 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 338 432 zł.
Strata netto wyniosła 227 782 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 833 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 110 861 zł w 2022 roku.
• 3 428 255 zł w 2021 roku.
• 2 357 084 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -113 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 782 zł w 2022 roku.
• 248 020 zł w 2021 roku.
• 156 566 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceet wynosi 2 275 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 777 154 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 275 972 zł w 2022 roku.
• 3 650 484 zł w 2021 roku.
• 2 384 540 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ceet wyniosła 656 768 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6380 zł.
a
ktywa obrotowe to 650 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 348 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 768 zł w 2022 roku.
• 904 673 zł w 2021 roku.
• 875 203 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ceet wyniosły 387 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 348 zł w 2022 roku
• 407 471 zł w 2021 roku
• 626 021 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ceet wykazała przychody na poziomie 3 110 861 zł.
Organizacja zarobiła -227 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 25 296 zł w 2021 roku
• 18 613 zł w 2020 roku

Organizacja Ceet wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Organiszczak Marcin posiada 290 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2017 jest Organiszczak Marcin kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2015 do 04.08.2017 był Tyszecki Andrzej kontrolując 63% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2014 do 22.05.2015:
• Korczyński Jakub (33% udziałów)
• Kubica Jakub (33% udziałów)
• Śliwa Marek (33% udziałów)