DAL POLSKA VERMIETUNGSGESELLSCHAFT NR. 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000323766
NIP
5272594016
REGON
141725113

Podsumowanie

aktywa
535 tys.
przychód
1,4 mln
zysk
167 tys.
wartość firmy
1,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SIELECKA, 39
Kod pocztowy
00-738
Rejestracja
2009-02-17
Rozpoczęcie działalności
2009-02-20
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI JEST POWOŁANY TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dal polska vermietungsgesellschaft nr. 1 osiągnęła 1 428 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 428 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 261 102 zł.
Zysk netto wyniósł 166 928 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -782 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 428 030 zł w 2023 roku.
• 4 008 647 zł w 2022 roku.
• 3 901 154 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 928 zł w 2023 roku.
• -551 866 zł w 2022 roku.
• 206 862 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dal polska vermietungsgesellschaft nr. 1 wynosi 1 619 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 570 075 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -542 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 619 732 zł w 2023 roku.
• 2 672 432 zł w 2022 roku.
• 3 428 219 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dal polska vermietungsgesellschaft nr. 1 wyniosła 535 174 zł.
a
ktywa trwałe to 11 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 524 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 838 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 893 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 174 zł w 2023 roku.
• 30 963 996 zł w 2022 roku.
• 32 143 710 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -190%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dal polska vermietungsgesellschaft nr. 1 wyniosły 622 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 769 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 838 zł w 2023 roku
• 31 927 335 zł w 2022 roku
• 32 555 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dal polska vermietungsgesellschaft nr. 1 wykazała przychody na poziomie 1 428 030 zł.
Organizacja zarobiła 186 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 565 zł w 2023 roku
• 79 800 zł w 2022 roku
• 2574 zł w 2021 roku

Organizacja Dal polska vermietungsgesellschaft nr. 1 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dal Structured Finance Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2012 jest Dal Structured Finance Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2010 do 31.05.2012 była Dal Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2009 do 01.09.2010 najwięcej udziałów posiadała Dal Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do DAL POLSKA VERMIETUNGSGESELLSCHAFT NR. 1

Organizacja Numer KRS
1
0000662430
2
0000872904
3
0000255418
4
0000536530
5
0000156236
6
0000124894
7
0000288608
8
0000652253
9
0000278980
10
0000527773
11
0000435136
12
0000314680
13
0000706268
14
0000582399
15
0000400737
16
0000561425
17
0000199720
18
0000471487
19
0000134822
20
0000875912
21
0000311369
22
0000437570
23
0000498463
24
0000817528
25
0000188091
26
0000441189
27
0000051749
28
0000416369
29
0000349737
30
0000745604