STRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312125
NIP
9591836633
REGON
260251114

Podsumowanie

aktywa
5,7 mln
przychód
10 mln
zysk
760 tys.
wartość firmy
11,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Adres
UL. ŻNIWNA, 17
Kod pocztowy
25-419
Rejestracja
2008-08-22
Rozpoczęcie działalności
2008-09-01
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. DWAJ INNI NIŻ PREZES CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 3. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Strand osiągnęła 9 970 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 970 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 211 005 zł.
Zysk netto wyniósł 759 668 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 635 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 970 673 zł w 2023 roku.
• 9 742 515 zł w 2022 roku.
• 7 409 092 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 759 668 zł w 2023 roku.
• 728 660 zł w 2022 roku.
• 846 675 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strand wynosi 11 659 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 973 783 zł a 24 926 683 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 879 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 659 571 zł w 2023 roku.
• 11 038 683 zł w 2022 roku.
• 9 408 633 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Strand wyniosła 5 664 371 zł.
a
ktywa trwałe to 13 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 651 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 664 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 631 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 032 660 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 664 371 zł w 2023 roku.
• 3 803 766 zł w 2022 roku.
• 2 906 421 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -617.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Strand wyniosły 3 032 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 664 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 032 660 zł w 2023 roku
• 1 631 723 zł w 2022 roku
• 1 463 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Strand wykazała przychody na poziomie 9 970 673 zł.
Organizacja zarobiła 897 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 759 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 414 zł w 2023 roku
• 207 133 zł w 2022 roku
• 83 869 zł w 2021 roku

Organizacja Strand wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Walczyk Zbigniew posiada 91 udziałów, które stanowią 89.2% firmy.
Walczyk Piotr posiada 11 udziałów, które stanowią 10.8% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2020 jest Walczyk Zbigniew kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2019 do 29.05.2020 był Walczyk Zbigniew kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 30.01.2018 do 01.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Walczyk Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.