AUTO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271353
NIP
7822380601
REGON
300500101

Podsumowanie

aktywa
337,7 mln
przychód
565,6 mln
zysk
218 tys.
wartość firmy
416,1 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
OPŁOTKI, 15
Kod pocztowy
60-012
Rejestracja
2007-01-08
Rozpoczęcie działalności
2007-02-20
Kapitał zakładowy
12410000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Auto club osiągnęła 565 558 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 563 987 342 zł. Pozostałe przychody to 1 571 454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 768 864 zł.
Zysk netto wyniósł 218 479 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 170 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 565 558 796 zł w 2023 roku.
• 304 609 677 zł w 2022 roku.
• 271 325 305 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 479 zł w 2023 roku.
• 756 243 zł w 2022 roku.
• 3 036 154 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto club wynosi 416 077 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 184 786 zł a 1 413 896 990 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 265 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 077 561 zł w 2023 roku.
• 221 598 392 zł w 2022 roku.
• 207 961 272 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Auto club wyniosła 337 697 747 zł.
a
ktywa trwałe to 17 453 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 244 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 697 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 885 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 811 815 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 403 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 697 747 zł w 2023 roku.
• 140 491 556 zł w 2022 roku.
• 74 377 457 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Auto club wyniosły 286 811 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 697 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 228 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 811 815 zł w 2023 roku
• 119 824 486 zł w 2022 roku
• 54 466 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Auto club wykazała przychody na poziomie 565 558 796 zł.
Organizacja zarobiła 1 589 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 371 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 86% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 216 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 371 021 zł w 2023 roku
• 184 212 zł w 2022 roku
• 331 420 zł w 2021 roku

Organizacja Auto club wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bemo Motors posiada 12410 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2024 jest Bemo Motors kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2023 do 31.01.2024 był Bemo Motors kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.10.2019 do 09.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Bemo Motors . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.