"RAVEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000249478
NIP
5272930543
REGON
360868308

Podsumowanie

aktywa
100 tys.
przychód
0
zysk
0
wartość firmy
75 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KASPRZAKA, 25A
Kod pocztowy
01-224
Rejestracja
2006-02-15
Rozpoczęcie działalności
2015-02-25
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, WYKONUJĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "raven" osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "raven" wynosi 75 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 400 000 zł.
Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 000 zł w 2022 roku.
• 75 000 zł w 2021 roku.
• 75 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "raven" wyniosła 100 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 000 zł.
Organizacja utrzymuje stałe całkowitą wartość aktywów w czasie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 000 zł w 2022 roku.
• 100 000 zł w 2021 roku.
• 100 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "raven" wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "raven" wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Euro Net posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.