CDR24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740377
NIP
8222370693
REGON
380746831

Podsumowanie

aktywa
81 tys.
przychód
7 tys.
zysk
4 tys.
wartość firmy
83 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
CHROŚLA
Adres
UL. KWIATOWA, 25
Kod pocztowy
05-311
Rejestracja
2018-07-12
Rozpoczęcie działalności
2018-07-12
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cdr24 osiągnęła 7000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2507 zł.
Zysk netto wyniósł 4493 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7000 zł w 2022 roku.
• 12 000 zł w 2021 roku.
• 12 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4493 zł w 2022 roku.
• 4996 zł w 2021 roku.
• 8411 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cdr24 wynosi 82 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 500 zł a 321 375 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 895 zł w 2022 roku.
• 84 873 zł w 2021 roku.
• 94 079 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cdr24 wyniosła 80 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 911 zł w 2022 roku.
• 81 521 zł w 2021 roku.
• 75 312 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cdr24 wyniosły 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 567 zł w 2022 roku
• 5670 zł w 2021 roku
• 5400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cdr24 wykazała przychody na poziomie 7000 zł.
Organizacja zarobiła 4937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 444 zł w 2022 roku
• 494 zł w 2021 roku
• 849 zł w 2020 roku

Organizacja Cdr24 wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.00002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Źrodowska Joanna posiada 460 udziałów, które stanowią 92% firmy.