SCANDAGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138255
NIP
8390202542
REGON
001374470

Podsumowanie

aktywa
159,4 mln
przychód
624,3 mln
zysk
200 tys.
wartość firmy
477,1 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
ŻOŁĘDOWO
Adres
DR. ALBERTA SCHMIDTA, 1
Kod pocztowy
86-031
Rejestracja
2002-11-06
Rozpoczęcie działalności
1989-05-26
Kapitał zakładowy
43513200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Scandagra polska osiągnęła 624 294 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 621 014 000 zł. Pozostałe przychody to 3 280 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 620 814 000 zł.
Zysk netto wyniósł 200 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 626 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 294 000 zł w 2023 roku.
• 1 158 228 000 zł w 2022 roku.
• 852 147 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 632 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 000 zł w 2023 roku.
• 12 643 000 zł w 2022 roku.
• 9 962 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Scandagra polska wynosi 477 054 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 000 000 zł a 1 560 735 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 342 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 054 500 zł w 2023 roku.
• 882 631 750 zł w 2022 roku.
• 658 372 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Scandagra polska wyniosła 159 351 000 zł.
a
ktywa trwałe to 54 390 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 961 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 352 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 078 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 274 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 126 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 352 000 zł w 2023 roku.
• 200 941 000 zł w 2022 roku.
• 198 447 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Scandagra polska wyniosły 79 274 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 352 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 625 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 274 000 zł w 2023 roku
• 121 064 000 zł w 2022 roku
• 131 212 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Scandagra polska wykazała przychody na poziomie 624 294 000 zł.
Organizacja zarobiła 200 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3 650 000 zł w 2022 roku
• 2 211 000 zł w 2021 roku

Organizacja Scandagra polska wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lantmännen Ek För posiada 2686 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Vilofoss A/s posiada 2686 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lantmännen Ek För (50% udziałów)
• Vilofoss A/s (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.07.2015 do 30.03.2023:
• Vitfoss A/s (50% udziałów)
• Lantmännen Ek För (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2014 do 09.07.2015:
• Vitfoss A/s (50% udziałów)
• Lantmännen Ek För (50% udziałów)