TPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000057083
NIP
7292414627
REGON
472284523

Podsumowanie

aktywa
3,6 mln
przychód
10 mln
zysk
748 tys.
wartość firmy
11,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 22/24
Kod pocztowy
90-349
Rejestracja
2001-10-26
Rozpoczęcie działalności
2000-01-15
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tpo osiągnęła 9 997 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 866 063 zł. Pozostałe przychody to 131 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 118 532 zł.
Zysk netto wyniósł 747 531 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 888 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 997 099 zł w 2023 roku.
• 10 183 574 zł w 2022 roku.
• 8 767 839 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 747 531 zł w 2023 roku.
• 654 267 zł w 2022 roku.
• 697 204 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpo wynosi 11 185 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 530 264 zł a 24 992 748 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 345 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 185 123 zł w 2023 roku.
• 10 527 458 zł w 2022 roku.
• 9 264 681 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tpo wyniosła 3 622 183 zł.
a
ktywa trwałe to 771 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 850 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 622 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 040 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 581 830 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 622 183 zł w 2023 roku.
• 4 751 962 zł w 2022 roku.
• 4 006 439 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tpo wyniosły 1 581 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 622 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 581 830 zł w 2023 roku
• 3 256 841 zł w 2022 roku
• 3 165 585 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tpo wykazała przychody na poziomie 9 997 099 zł.
Organizacja zarobiła 998 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 747 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 815 zł w 2023 roku
• 250 384 zł w 2022 roku
• 84 040 zł w 2021 roku

Organizacja Tpo wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Zbieranie odpadów niebezpiecznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dawidowicz Małgorzata posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2021 jest Dawidowicz Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2019 do 09.02.2021 była Dawidowicz Małgorzata kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 20.02.2018 do 13.09.2019 najwięcej udziałów posiadała Dawidowicz Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.