ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000047711

NIP

1181611037

REGON

017313591

aktywa

11 mln

przychód

10 mln

zysk netto

-683 tys.

wartość firmy

14,4 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŁOMIANKI
Adres
KAMPINOSKA, 2
Kod pocztowy
05-092
Rejestracja
2001-10-01
Rozpoczęcie działalności
2001-08-01
Kapitał zakładowy
61000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Podstawowe wyniki

Organizacja Art works osiągnęła 9 962 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 827 391 zł. Pozostałe przychody to 135 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 510 334 zł.
Strata netto wyniosła 682 943 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 962 821 zł w 2022 roku.
• 12 322 962 zł w 2021 roku.
• 12 890 685 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -349 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -682 943 zł w 2022 roku.
• 1 437 644 zł w 2021 roku.
• 1 045 683 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Art works wynosi 14 414 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 452 572 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -278 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 414 238 zł w 2022 roku.
• 22 872 917 zł w 2021 roku.
• 20 790 510 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Art works wyniosła 10 954 627 zł.
a
ktywa trwałe to 1 719 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 235 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 954 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 363 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 485 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 954 627 zł w 2022 roku.
• 12 671 048 zł w 2021 roku.
• 11 998 755 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Art works wyniosły 591 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 954 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 485 zł w 2022 roku
• 795 001 zł w 2021 roku
• 1 313 438 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Art works wykazała przychody na poziomie 9 962 821 zł.
Organizacja zarobiła -682 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -682 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 297 307 zł w 2021 roku
• 284 328 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Art works wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00871%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Borowska Anna posiada 61 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kupisz Robert posiada 61 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Borowska Anna (50% udziałów)
• Kupisz Robert (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2006 do 01.09.2011 był Kowalewski Paweł kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 09.03.2005 do 05.09.2006 najwięcej udziałów posiadała Moczulska Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.