"PURATOS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000041077
NIP
5220018051
REGON
010387184

Podsumowanie

aktywa
75,2 mld
przychód
166,6 mld
zysk
2,2 mld
wartość firmy
139,1 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOSTRZYN
Adres
ŻNIWNA, 2
Kod pocztowy
62-025
Rejestracja
2001-09-07
Rozpoczęcie działalności
1993-11-22
Kapitał zakładowy
12105000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "puratos polska" osiągnęła 166 623 699 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 592 291 000 zł. Pozostałe przychody to 31 408 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 354 785 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 237 506 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 623 544 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 623 699 000 zł w 2021 roku.
• 133 010 629 000 zł w 2020 roku.
• 135 384 568 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 558 230 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 237 506 000 zł w 2021 roku.
• 2 633 626 000 zł w 2020 roku.
• 4 532 796 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "puratos polska" wynosi 139 049 549 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 017 059 250 zł a 416 559 247 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 731 822 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 049 549 250 zł w 2021 roku.
• 121 648 806 417 zł w 2020 roku.
• 127 859 005 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "puratos polska" wyniosła 75 174 833 000 zł.
a
ktywa trwałe to 12 194 167 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 980 666 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 174 833 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 356 079 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 818 754 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 781 834 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 174 833 000 zł w 2021 roku.
• 55 104 277 000 zł w 2020 roku.
• 49 179 477 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "puratos polska" wyniosły 49 818 754 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 174 833 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 448 671 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 818 754 000 zł w 2021 roku
• 25 183 544 000 zł w 2020 roku
• 23 217 554 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
• 47% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "puratos polska" wykazała przychody na poziomie 166 623 699 000 zł.
Organizacja zarobiła 3 356 992 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 119 486 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 237 506 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 606 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 119 486 000 zł w 2021 roku
• 694 535 000 zł w 2020 roku
• 1 372 334 zł w 2019 roku

Organizacja "puratos polska" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 100%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Puratos N.v. posiada 24210 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2020 jest Puratos N.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2019 do 13.11.2020 był Puratos Austria Gmbh kontrolując 53% udziałów.
W okresie od 29.12.2017 do 23.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Diamant Nahrungsmittel Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.