GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000075450
NIP
8730006829
REGON
850002268

Podsumowanie

aktywa
25,9 mld
przychód
24,9 mld
zysk
583,8 mln
wartość firmy
26,4 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
TARNÓW
Adres
KWIATKOWSKIEGO, 8
Kod pocztowy
33-101
Rejestracja
2001-12-28
Rozpoczęcie działalności
1991-03-22
Kapitał zakładowy
495977420,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
tarnow.grupaazoty.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Postępowanie układowe
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grupa azoty osiągnęła 24 923 582 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 769 405 000 zł. Pozostałe przychody to 154 177 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 185 585 000 zł.
Zysk netto wyniósł 583 820 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 479 793 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 923 582 000 zł w 2022 roku.
• 16 075 253 000 zł w 2021 roku.
• 10 739 632 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 745 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 820 000 zł w 2022 roku.
• 633 687 000 zł w 2021 roku.
• 355 410 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa azoty wynosi 26 418 276 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 838 200 000 zł a 62 308 955 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 554 891 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 418 276 583 zł w 2022 roku.
• 19 950 708 583 zł w 2021 roku.
• 14 798 071 167 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa azoty wyniosła 25 865 644 000 zł.
a
ktywa trwałe to 16 948 753 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 916 891 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 865 644 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 956 367 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 909 277 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 535 076 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 865 644 000 zł w 2022 roku.
• 23 644 705 000 zł w 2021 roku.
• 18 207 150 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grupa azoty wyniosły 15 909 277 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 865 644 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 962 566 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 909 277 000 zł w 2022 roku
• 14 712 538 000 zł w 2021 roku
• 9 918 248 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa azoty wykazała przychody na poziomie 24 923 582 000 zł.
Brak danych

Organizacja Grupa azoty wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 60%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki