POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000009831
NIP
5260251049
REGON
010001345

Podsumowanie

aktywa
436,1 mld
przychód
52,4 mld
zysk
5,3 mld
wartość firmy
85,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 4
Kod pocztowy
00-843
Rejestracja
2001-04-30
Rozpoczęcie działalności
1992-01-15
Kapitał zakładowy
86352300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
pzu.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Powszechny zakład ubezpieczeń osiągnęła 52 368 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 368 000 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 109 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 5 259 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 914 060 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 368 000 000 zł w 2022 roku.
• 41 601 000 000 zł w 2021 roku.
• 41 286 000 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 083 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 259 000 000 zł w 2022 roku.
• 5 434 000 000 zł w 2021 roku.
• 2 530 000 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powszechny zakład ubezpieczeń wynosi 85 762 000 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 814 000 000 zł a 159 008 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 046 414 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 762 000 000 zł w 2022 roku.
• 79 465 500 000 zł w 2021 roku.
• 70 196 250 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Powszechny zakład ubezpieczeń wyniosła 436 119 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 24 112 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 412 007 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 119 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 752 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 367 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 457 137 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 119 000 000 zł w 2022 roku.
• 402 129 000 000 zł w 2021 roku.
• 378 974 000 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Powszechny zakład ubezpieczeń wyniosły 396 367 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 119 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 265 974 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 367 000 000 zł w 2022 roku
• 362 135 000 000 zł w 2021 roku
• 335 571 000 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Powszechny zakład ubezpieczeń wykazała przychody na poziomie 52 368 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Powszechny zakład ubezpieczeń wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 100%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Organizacja Numer KRS
1
0000658260
2
0000009857
3
0000521637
4
0000723198
5
0000894257
6
0000362027
7
0000643093
8
0000660098
9
0000050696
10
0000016432
11
0000019769
12
0000054136
13
0000145607
14
0000271543
15
0000551487
16
0000010623
17
0000033882
18
0000142452
19
0000006691
20
0000028261
21
0000033284
22
0000024812
23
0000586370
24
0000587260
25
0000117377
26
0000002736
27
0000094881
28
0000016204
29
0000156966
30
0000171062