POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000009831
NIP
5260251049
REGON
010001345

Podsumowanie

aktywa
467,9 mld
przychód
63,1 mld
zysk
12,5 mld
wartość firmy
137,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 4
Kod pocztowy
00-843
Rejestracja
2001-04-30
Rozpoczęcie działalności
1992-01-15
Kapitał zakładowy
86352300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pzu.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) to jedna z największych instytucji ...
W skrócie
  • Ubezpieczenia na życie, zdrowotne, komunikacyjne, majątkowe, odpowiedzialności cywilnej
  • Usługi emerytalne: IKE, IKZE, PPE, PPK
  • Inwestycje: fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia inwestycyjne
  • Produkty finansowe: pożyczki gotówkowe, kredyty konsolidacyjne
  • Usługi dla firm: ubezpieczenia majątku, pojazdów, zdrowia i życia pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Powszechny zakład ubezpieczeń osiągnęła 63 103 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 240 000 000 zł. Pozostałe przychody to 863 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 788 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 12 452 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 472 699 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 103 000 000 zł w 2023 roku.
• 52 368 000 000 zł w 2022 roku.
• 41 601 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 620 649 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 452 000 000 zł w 2023 roku.
• 5 259 000 000 zł w 2022 roku.
• 5 434 000 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powszechny zakład ubezpieczeń wynosi 137 235 916 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 359 250 000 zł a 241 916 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 434 093 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 235 916 667 zł w 2023 roku.
• 85 762 000 000 zł w 2022 roku.
• 79 465 500 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Powszechny zakład ubezpieczeń wyniosła 467 893 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 27 655 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 238 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 893 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 479 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 414 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 622 627 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 893 000 000 zł w 2023 roku.
• 436 119 000 000 zł w 2022 roku.
• 402 129 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Powszechny zakład ubezpieczeń wyniosły 407 414 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 893 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 107 476 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 414 000 000 zł w 2023 roku
• 396 367 000 000 zł w 2022 roku
• 362 135 000 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Powszechny zakład ubezpieczeń wykazała przychody na poziomie 63 103 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Powszechny zakład ubezpieczeń wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Organizacja Numer KRS
1
0000528682
2
0000658260
3
0000643093
4
0000521637
5
0000723198
6
0000233686
7
0000362027
8
0000660098
9
0000050696
10
0000894257
11
0000010623
12
0000016432
13
0000019769
14
0000033882
15
0000054136
16
0000145607
17
0000271543
18
0000551487
19
0000033284
20
0000117377
21
0000006691
22
0000028261
23
0000587260
24
0000002736
25
0000586370
26
0000094881
27
0000024812
28
0000016204
29
0000156966
30
0000171062