EXTRADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000993101
NIP
8522541532
REGON
320561535

Podsumowanie

aktywa
82,2 mln
przychód
199,8 mln
zysk
348 tys.
wartość firmy
185,9 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. KRAKOWSKA, 61A
Kod pocztowy
71-017
Rejestracja
2022-09-26
Rozpoczęcie działalności
2008-09-30
Kapitał zakładowy
8000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Extradach osiągnęła 199 826 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 940 513 zł. Pozostałe przychody to 886 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 592 559 zł.
Zysk netto wyniósł 347 954 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 069 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 826 849 zł w 2023 roku.
• 262 183 584 zł w 2022 roku.
• 259 966 720 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8 690 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 954 zł w 2023 roku.
• 28 156 008 zł w 2022 roku.
• 17 728 825 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Extradach wynosi 185 892 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 479 539 zł a 499 567 121 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 684 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 892 247 zł w 2023 roku.
• 338 454 190 zł w 2022 roku.
• 275 261 281 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Extradach wyniosła 82 183 740 zł.
a
ktywa trwałe to 5 616 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 566 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 183 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 376 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 807 031 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 183 740 zł w 2023 roku.
• 91 718 784 zł w 2022 roku.
• 82 476 752 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Extradach wyniosły 13 807 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 183 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 644 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 807 031 zł w 2023 roku
• 23 663 979 zł w 2022 roku
• 41 096 975 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Extradach wykazała przychody na poziomie 199 826 849 zł.
Organizacja zarobiła 436 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 683 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 408 zł w 2023 roku
• 4 917 734 zł w 2022 roku
• 3 454 422 zł w 2021 roku

Organizacja Extradach wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Borysowski Piotr posiada 160000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2022 jest Borysowski Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2022 do 04.10.2022 był Borysowski Piotr kontrolując 99% udziałów.