POLSKIE STOWARZYSZENIE RECYKLERÓW OPON KRS
0000932913
NIP
7812027949
REGON
520470105

Podsumowanie

aktywa
118 tys.
przychód
182 tys.
zysk
118 tys.
wartość firmy
683 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 28
Kod pocztowy
60-836
Rejestracja
2021-11-18
Rozpoczęcie działalności
2021-11-18
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ W IMIENIU STOWARZYSZENIA DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polskie stowarzyszenie recyklerów opo osiągnęła 181 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 550 zł.
Zysk netto wyniósł 118 340 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 891 zł w 2023 roku.
• 73 800 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 340 zł w 2023 roku.
• 44 491 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie stowarzyszenie recyklerów opo wynosi 683 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 88 755 zł a 1 656 766 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 683 377 zł w 2023 roku.
• 260 531 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polskie stowarzyszenie recyklerów opo wyniosła 118 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 340 zł.
f
undusz własny to 118 340 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 340 zł w 2023 roku.
• 44 491 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 340 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polskie stowarzyszenie recyklerów opo wykazała przychody na poziomie 181 891 zł.
Organizacja zarobiła 118 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Organizacja Polskie stowarzyszenie recyklerów opo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki