ARDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614279
NIP
5272767818
REGON
364273523

Podsumowanie

aktywa
119 tys.
przychód
1,1 mln
zysk
85 tys.
wartość firmy
1,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MARKI
Adres
UL. CZĘSTOCHOWSKA, 4D
Kod pocztowy
05-270
Rejestracja
2016-04-22
Rozpoczęcie działalności
2016-04-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
ardorsp@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ardor osiągnęła 1 073 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 073 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 989 452 zł.
Zysk netto wyniósł 84 538 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 170 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 073 990 zł w 2023 roku.
• 199 939 zł w 2022 roku.
• 254 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 538 zł w 2023 roku.
• 32 771 zł w 2022 roku.
• 1150 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardor wynosi 1 054 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 684 975 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 054 146 zł w 2023 roku.
• 264 376 zł w 2022 roku.
• 174 587 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ardor wyniosła 118 995 zł.
a
ktywa trwałe to 18 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 914 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 995 zł w 2023 roku.
• 34 474 zł w 2022 roku.
• 8958 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -709%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -151.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ardor wyniosły 130 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 914 zł w 2023 roku
• 130 930 zł w 2022 roku
• 138 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 380% w 2022 roku
• 1543% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ardor wykazała przychody na poziomie 1 073 990 zł.
Organizacja zarobiła 86 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Ardor wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Burmistrov Vadym posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Obolonska Valentyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Obolonska Valentyna (50% udziałów)
• Burmistrov Vadym (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2019 do 23.10.2019:
• Chertkova Iana (50% udziałów)
• Burmistrov Vadym (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2016 do 14.02.2019:
• Chertkova Iana (50% udziałów)
• Burmistrov Vadym (50% udziałów)