EPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606929
NIP
5871706119
REGON
363928442

Podsumowanie

aktywa
19 mln
przychód
83,2 mln
zysk
407 tys.
wartość firmy
61,9 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
SOPOT
Adres
UL. MIKOŁAJA REJA, 13/15
Kod pocztowy
81-874
Rejestracja
2016-03-09
Rozpoczęcie działalności
2016-03-09
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Epg osiągnęła 83 235 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 235 345 zł. Pozostałe przychody to 77 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 828 649 zł.
Zysk netto wyniósł 406 696 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 529 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 235 422 zł w 2022 roku.
• 73 817 038 zł w 2021 roku.
• 31 401 873 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 696 zł w 2022 roku.
• 3 669 452 zł w 2021 roku.
• 662 916 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epg wynosi 61 878 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 066 960 zł a 208 088 555 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 250 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 878 639 zł w 2022 roku.
• 68 003 155 zł w 2021 roku.
• 24 948 148 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Epg wyniosła 18 994 534 zł.
a
ktywa trwałe to 3 673 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 320 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 994 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 348 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 645 770 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 758 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 994 534 zł w 2022 roku.
• 20 973 522 zł w 2021 roku.
• 5 883 569 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Epg wyniosły 12 645 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 994 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 500 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 645 770 zł w 2022 roku
• 15 488 203 zł w 2021 roku
• 4 067 702 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Epg wykazała przychody na poziomie 83 235 422 zł.
Organizacja zarobiła 728 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 321 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 321 305 zł w 2022 roku
• 935 388 zł w 2021 roku
• 266 484 zł w 2020 roku

Organizacja Epg wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szymelfenig Adam posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Jeka Dawid posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szymelfenig Adam (50% udziałów)
• Jeka Dawid (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.03.2016 do 16.09.2019:
• Szymelfenig Adam (50% udziałów)
• Jeka Dawid (50% udziałów)