JEDYNKA-KANTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531369
NIP
7922291280
REGON
360072319

Podsumowanie

aktywa
2,1 mln
przychód
607,1 mln
zysk
309 tys.
wartość firmy
406,9 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
JAROSŁAW
Adres
SŁOWACKIEGO, 24
Kod pocztowy
37-500
Rejestracja
2014-11-13
Rozpoczęcie działalności
2014-11-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jedynka-kantory osiągnęła 607 077 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 607 077 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły -309 390 zł.
Zysk netto wyniósł 309 390 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 801 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 077 194 zł w 2022 roku.
• 196 435 945 zł w 2021 roku.
• 202 300 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 390 zł w 2022 roku.
• 130 979 zł w 2021 roku.
• 87 790 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jedynka-kantory wynosi 406 913 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 958 037 zł a 1 517 692 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 495 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 913 728 zł w 2022 roku.
• 132 207 207 zł w 2021 roku.
• 135 845 732 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jedynka-kantory wyniosła 2 110 718 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 060 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 110 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 277 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 336 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 110 718 zł w 2022 roku.
• 1 504 826 zł w 2021 roku.
• 1 795 871 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jedynka-kantory wyniosły 833 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 110 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 336 zł w 2022 roku
• 536 834 zł w 2021 roku
• 958 858 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jedynka-kantory wykazała przychody na poziomie 607 077 194 zł.
Organizacja zarobiła 381 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 355 zł w 2022 roku
• 28 206 zł w 2021 roku
• 26 139 zł w 2020 roku

Organizacja Jedynka-kantory wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Misiąg Joanna posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2021 jest Misiąg Joanna kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2014 do 05.02.2021 była Jedynka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do JEDYNKA-KANTORY

Organizacja Numer KRS
1
0000765637
2
0000503920
3
0000470671
4
0000005424
5
0000230322
6
0000424707
7
0000852685
8
0000018448
9
0000012075
10
0000592249
11
0000010313
12
0000518067
13
0000087165
14
0000520985
15
0000008257
16
0000074815
17
0000206382
18
0000074996
19
0000004754
20
0000017084
21
0000304615
22
0000009563
23
0000774427
24
0000972185
25
0000006256
26
0000093094
27
0000009676
28
0000661470
29
0000647977
30
0000004168