PIOTR CEBERNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530143
NIP
7792427136
REGON
360513462

Podsumowanie

aktywa
585 tys.
przychód
55 tys.
zysk
51 tys.
wartość firmy
679 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. BUKOWSKA, 338
Kod pocztowy
60-189
Rejestracja
2014-12-16
Rozpoczęcie działalności
2014-09-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Piotr cebernik osiągnęła 55 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 55 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -51 080 zł.
Zysk netto wyniósł 51 080 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 000 zł w 2022 roku.
• 55 000 zł w 2021 roku.
• 55 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 080 zł w 2022 roku.
• 52 301 zł w 2021 roku.
• 52 651 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piotr cebernik wynosi 679 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 500 zł a 2 338 334 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 679 424 zł w 2022 roku.
• 645 998 zł w 2021 roku.
• 608 172 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Piotr cebernik wyniosła 584 806 zł.
a
ktywa trwałe to 412 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 806 zł w 2022 roku.
• 533 694 zł w 2021 roku.
• 481 328 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Piotr cebernik wyniosły 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 zł w 2022 roku
• 191 zł w 2021 roku
• 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Piotr cebernik wykazała przychody na poziomie 55 000 zł.
Organizacja zarobiła 51 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Piotr cebernik wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.00006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cebernik Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.