W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000417267
NIP
1070022622
REGON
146081896

Podsumowanie

aktywa
148,2 mln
przychód
855,7 mln
zysk
279 tys.
wartość firmy
598 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PROSTA, 69
Kod pocztowy
00-838
Rejestracja
2012-04-06
Rozpoczęcie działalności
2012-04-05
Organ reprezentujący
REPREZENTANT W ODDZIALE
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK RADY DYREKTORÓW SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja W.a.g. payment solutions, a.s. osiągnęła 855 675 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 855 675 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 396 495 zł.
Zysk netto wyniósł 279 393 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 981 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 855 675 888 zł w 2021 roku.
• 605 044 606 zł w 2020 roku.
• 678 144 479 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 247 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 393 zł w 2021 roku.
• 5 361 774 zł w 2020 roku.
• 14 565 924 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W.a.g. payment solutions, a.s. wynosi 598 033 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 793 928 zł a 2 139 189 720 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 862 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 598 033 411 zł w 2021 roku.
• 451 065 867 zł w 2020 roku.
• 532 594 388 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów W.a.g. payment solutions, a.s. wyniosła 148 147 609 zł.
a
ktywa trwałe to 12 481 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 666 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 147 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 286 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 860 612 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 448 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 147 609 zł w 2021 roku.
• 116 032 691 zł w 2020 roku.
• 95 198 215 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania W.a.g. payment solutions, a.s. wyniosły 112 860 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 147 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 849 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 860 612 zł w 2021 roku
• 81 025 087 zł w 2020 roku
• 65 552 385 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
• 69% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja W.a.g. payment solutions, a.s. wykazała przychody na poziomie 855 675 888 zł.
Organizacja zarobiła 879 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -226 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 212 zł w 2021 roku
• 1 290 527 zł w 2020 roku
• 3 551 320 zł w 2019 roku

Organizacja W.a.g. payment solutions, a.s. wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki