AX-BUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371848
NIP
6652962018
REGON
301609656

Podsumowanie

aktywa
3,9 mln
przychód
10 mln
zysk
513 tys.
wartość firmy
10,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KIJOWIEC
Adres
, 8 A
Kod pocztowy
62-561
Rejestracja
2010-12-01
Rozpoczęcie działalności
2010-12-05
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO B) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ax-bud inwestycje osiągnęła 9 988 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 988 008 zł. Pozostałe przychody to 466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 474 575 zł.
Zysk netto wyniósł 513 432 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 664 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 988 474 zł w 2023 roku.
• 5 970 520 zł w 2022 roku.
• 6 102 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 513 432 zł w 2023 roku.
• 272 699 zł w 2022 roku.
• 648 612 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ax-bud inwestycje wynosi 10 711 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 999 228 zł a 24 971 185 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 631 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 711 940 zł w 2023 roku.
• 6 963 054 zł w 2022 roku.
• 8 350 267 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ax-bud inwestycje wyniosła 3 893 404 zł.
a
ktywa trwałe to 651 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 242 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 893 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 665 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 227 766 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 893 404 zł w 2023 roku.
• 3 632 535 zł w 2022 roku.
• 3 416 691 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ax-bud inwestycje wyniosły 1 227 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 893 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 227 766 zł w 2023 roku
• 1 109 988 zł w 2022 roku
• 1 166 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ax-bud inwestycje wykazała przychody na poziomie 9 988 474 zł.
Organizacja zarobiła 515 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 513 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1652 zł w 2023 roku
• 29 757 zł w 2022 roku
• 22 513 zł w 2021 roku

Organizacja Ax-bud inwestycje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Górski Andrzej posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Górska Aneta posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2012 jest Górski Andrzej kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2010 do 10.12.2012 był Górski Andrzej kontrolując 85% udziałów.