DEIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000346247
NIP
9141551830
REGON
021160598

Podsumowanie

aktywa
7,6 mln
przychód
10 mln
zysk
1,9 mln
wartość firmy
14,6 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
KRZEPICE
Adres
, 4
Kod pocztowy
57-100
Rejestracja
2010-01-11
Rozpoczęcie działalności
2010-01-11
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Deimpex osiągnęła 9 977 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 950 235 zł. Pozostałe przychody to 27 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 074 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 876 235 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 688 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 977 792 zł w 2023 roku.
• 7 832 349 zł w 2022 roku.
• 10 155 507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 339 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 876 235 zł w 2023 roku.
• -154 371 zł w 2022 roku.
• 22 403 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deimpex wynosi 14 590 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 433 730 zł a 26 267 291 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 570 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 590 532 zł w 2023 roku.
• 5 221 566 zł w 2022 roku.
• 6 859 949 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Deimpex wyniosła 7 555 235 zł.
a
ktywa trwałe to 3 358 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 196 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 555 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 976 928 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -473 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 555 235 zł w 2023 roku.
• 9 335 438 zł w 2022 roku.
• 7 775 210 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 324%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Deimpex wyniosły 6 976 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 555 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 976 928 zł w 2023 roku
• 10 518 758 zł w 2022 roku
• 8 659 349 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Deimpex wykazała przychody na poziomie 9 977 792 zł.
Organizacja zarobiła 1 925 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 876 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 339 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Deimpex wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Decopol posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Dekker Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Decopol (17% udziałów)
• Dekker Jan (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2022 do 14.12.2023:
• Warpas Michałkiewicz Agata (17% udziałów)
• Decopol (17% udziałów)
• Dekker Jan (17% udziałów)
• Żurobska Danuta (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2019 do 11.07.2022:
• Kawecka Anna (17% udziałów)
• Warpas Michałkiewicz Agata (17% udziałów)
• Decopol (17% udziałów)
• Dekker Jan (17% udziałów)
• Żurobska Danuta (17% udziałów)

Podobne organizacje do DEIMPEX

Organizacja Numer KRS
1
0001056057
2
0000153946
3
0000858198
4
0000866904
5
0000356417
6
0000151971
7
0000312549
8
0000616437
9
0000012488
10
0000153164
11
0000063340
12
0000237588
13
0000343153
14
0000349904
15
0000087867
16
0000144300
17
0000675898
18
0000895400
19
0000649009
20
0000047824
21
0000595752
22
0000040995
23
0000022151
24
0000446568
25
0000456729
26
0000318435
27
0000116339
28
0000145316
29
0000074707
30
0000064333