FOCUS RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187143
NIP
5213264429
REGON
015585049

Podsumowanie

aktywa
3,1 mln
przychód
10 mln
zysk
978 tys.
wartość firmy
12 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JÓZEFA BEMA, 83
Kod pocztowy
01-233
Rejestracja
2004-01-12
Rozpoczęcie działalności
2003-10-28
Kapitał zakładowy
110000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Focus research osiągnęła 9 985 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 980 771 zł. Pozostałe przychody to 4658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 002 463 zł.
Zysk netto wyniósł 978 308 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 256 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 985 429 zł w 2023 roku.
• 9 514 405 zł w 2022 roku.
• 9 214 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 308 zł w 2023 roku.
• 837 161 zł w 2022 roku.
• 955 166 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Focus research wynosi 12 028 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 458 321 zł a 24 963 572 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 028 505 zł w 2023 roku.
• 10 949 443 zł w 2022 roku.
• 11 451 425 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Focus research wyniosła 3 116 819 zł.
a
ktywa trwałe to 195 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 920 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 944 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 390 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 116 819 zł w 2023 roku.
• 2 844 174 zł w 2022 roku.
• 2 904 232 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Focus research wyniosły 1 172 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 390 zł w 2023 roku
• 1 167 023 zł w 2022 roku
• 920 667 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Focus research wykazała przychody na poziomie 9 985 429 zł.
Organizacja zarobiła 1 234 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 888 zł w 2023 roku
• 217 233 zł w 2022 roku
• 247 335 zł w 2021 roku

Organizacja Focus research wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Badanie rynku i opinii publicznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Focus Research International Ges.m.b.h. posiada 176 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Żabiński Ryszard posiada 44 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2021 jest Focus Research International Ges.m.b.h. kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2007 do 07.04.2021 był "focus Regional" Holding G.m.b.h kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 30.06.2005 do 22.03.2007 najwięcej udziałów posiadał "focus Cee" Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.