HAYS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000165021
NIP
5252269193
REGON
015490142

Podsumowanie

aktywa
119,2 mln
przychód
368,8 mln
zysk
128 tys.
wartość firmy
265,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134
Kod pocztowy
00-008
Rejestracja
2003-06-26
Rozpoczęcie działalności
2003-07-01
Kapitał zakładowy
1595000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hays poland osiągnęła 368 774 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 368 680 000 zł. Pozostałe przychody to 94 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 552 000 zł.
Zysk netto wyniósł 128 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 570 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 774 000 zł w 2022 roku.
• 260 675 000 zł w 2021 roku.
• 194 258 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -454 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 000 zł w 2022 roku.
• 5 301 000 zł w 2021 roku.
• -1 488 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hays poland wynosi 265 673 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 280 000 zł a 921 935 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 568 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 265 673 083 zł w 2022 roku.
• 214 202 333 zł w 2021 roku.
• 144 744 583 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hays poland wyniosła 119 217 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 846 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 371 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 217 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 749 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 468 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 084 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 217 000 zł w 2022 roku.
• 83 213 000 zł w 2021 roku.
• 60 389 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hays poland wyniosły 93 468 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 217 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 300 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 468 000 zł w 2022 roku
• 57 593 000 zł w 2021 roku
• 40 070 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hays poland wykazała przychody na poziomie 368 774 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 008 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 880 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 179 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 880 000 zł w 2022 roku
• 4 023 000 zł w 2021 roku
• 1 742 000 zł w 2020 roku

Organizacja Hays poland wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hays International Holdings Limited posiada 3190 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2007 jest Hays International Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2006 do 02.08.2007 był Hays Specialist Recruitment (holdings) Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.06.2003 do 15.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Hays Personnel Services (holdings) Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.