PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "RYSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000129690
NIP
6170001875
REGON
003353986

Podsumowanie

aktywa
5,5 mld
przychód
9,9 mld
zysk
779,4 mln
wartość firmy
13,1 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PLESZEW
Adres
KALISKA, 97
Kod pocztowy
63-300
Rejestracja
2002-09-10
Rozpoczęcie działalności
1990-09-27
Kapitał zakładowy
1972000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.rystal.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - produkcyjno - usługowe "rystal" osiągnęła 9 891 635 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 778 044 000 zł. Pozostałe przychody to 113 591 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 998 654 000 zł.
Zysk netto wyniósł 779 390 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 648 076 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 891 635 000 zł w 2023 roku.
• 1 752 980 zł w 2022 roku.
• 253 760 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 894 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 779 390 000 zł w 2023 roku.
• 47 679 zł w 2022 roku.
• 29 411 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - produkcyjno - usługowe "rystal" wynosi 13 109 148 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 397 165 500 zł a 24 729 087 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 184 213 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 109 148 833 zł w 2023 roku.
• 4 205 553 zł w 2022 roku.
• 1 677 465 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo - produkcyjno - usługowe "rystal" wyniosła 5 460 824 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 157 513 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 303 311 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 460 824 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 529 553 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 271 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 909 740 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 460 825 000 zł w 2023 roku.
• 4 811 234 zł w 2022 roku.
• 1 884 016 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo - produkcyjno - usługowe "rystal" wyniosły 931 271 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 460 825 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 182 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 271 000 zł w 2023 roku
• 1 016 322 zł w 2022 roku
• 29 818 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - produkcyjno - usługowe "rystal" wykazała przychody na poziomie 9 891 635 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 002 726 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 336 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 779 390 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 219 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 336 000 zł w 2023 roku
• 21 646 zł w 2022 roku
• 7128 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - produkcyjno - usługowe "rystal" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 60%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kujawski Piotr posiada 1953 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2023 jest Kujawski Piotr kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2023 do 29.11.2023 był Kujawski Ryszard kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 10.09.2002 do 31.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Kujawski Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "RYSTAL"