KONEL SPÓŁKA JAWNA KOCYAN KRS
0000111639
NIP
5481004622
REGON
070473712

Podsumowanie

aktywa
9,3 mld
przychód
15,1 mld
zysk
163,9 mln
wartość firmy
11,3 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
USTROŃ
Adres
MYŚLIWSKA, 22
Kod pocztowy
43-450
Rejestracja
2002-05-10
Rozpoczęcie działalności
1994-12-14
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. SPRZEDAŻ LUB ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY PLN 50.000,- (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) WYMAGA REPREZENTACJI PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Konel osiągnęła 15 100 545 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 094 541 000 zł. Pozostałe przychody to 6 004 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 930 642 000 zł.
Zysk netto wyniósł 163 899 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 019 321 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 100 545 000 zł w 2022 roku.
• 8 849 661 000 zł w 2021 roku.
• 3 737 643 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 078 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 899 000 zł w 2022 roku.
• 268 398 000 zł w 2021 roku.
• -102 740 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konel wynosi 11 313 083 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 590 457 750 zł a 37 751 362 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 733 314 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 313 083 750 zł w 2022 roku.
• 7 675 542 250 zł w 2021 roku.
• 4 348 151 500 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Konel wyniosła 9 333 608 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 837 812 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 495 796 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 333 608 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 787 277 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 546 331 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 143 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 333 608 000 zł w 2022 roku.
• 8 915 144 000 zł w 2021 roku.
• 3 839 230 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Konel wyniosły 8 546 331 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 333 608 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 540 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 546 331 000 zł w 2022 roku
• 7 978 909 000 zł w 2021 roku
• 1 364 044 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Konel wykazała przychody na poziomie 15 100 545 000 zł.
Brak danych

Organizacja Konel wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 40%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki