"EURO-CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068093
NIP
5860007205
REGON
190591083

Podsumowanie

aktywa
95,2 mln
przychód
196,2 mln
zysk
382 tys.
wartość firmy
146,6 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
OWSIANA, 13
Kod pocztowy
81-020
Rejestracja
2001-12-04
Rozpoczęcie działalności
1992-07-24
Kapitał zakładowy
102000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "euro-car" osiągnęła 196 231 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 176 797 zł. Pozostałe przychody to 54 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 795 232 zł.
Zysk netto wyniósł 381 566 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 405 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 231 687 zł w 2023 roku.
• 174 712 314 zł w 2022 roku.
• 208 124 629 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 225 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 566 zł w 2023 roku.
• 1 413 217 zł w 2022 roku.
• 3 381 776 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro-car" wynosi 146 581 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 815 655 zł a 490 579 218 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 675 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 581 419 zł w 2023 roku.
• 136 075 600 zł w 2022 roku.
• 165 164 802 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "euro-car" wyniosła 95 205 036 zł.
a
ktywa trwałe to 18 544 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 660 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 205 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 978 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 226 326 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 613 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 205 036 zł w 2023 roku.
• 68 045 129 zł w 2022 roku.
• 73 185 803 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "euro-car" wyniosły 76 226 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 205 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 523 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 226 326 zł w 2023 roku
• 49 447 985 zł w 2022 roku
• 56 001 875 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "euro-car" wykazała przychody na poziomie 196 231 687 zł.
Organizacja zarobiła 517 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 751 zł w 2023 roku
• 377 766 zł w 2022 roku
• 478 083 zł w 2021 roku

Organizacja "euro-car" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dmochowski Andrzej posiada 291 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.
Książek Janina posiada 219 udziałów, które stanowią 42.9% firmy.
Największym udziałowcem od 20.07.2012 jest D********* A****** kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2008 do 20.07.2012 był D********* A****** kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 05.05.2004 do 05.02.2008 najwięcej udziałów posiadał D********* A******. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.